KARABÜK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

            Kamuoyunda 2/B Yasası olarak bilinen 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bakanlar Kurulu Kararıyla, başvuru süresi 26/02/2013 tarihinde sona erecektir.

            6292 sayılı Kanunun değişiklik yapan ve 04/02/2013 tarihinde yürürlüğe giren 6412 sayılı Kanunla yeni avantajlar getirilmiştir.

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(4) Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması hâlinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanır. Bir taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi hâlinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, taşınmazın sadece dört yüz metre karesi için ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanarak uygulanır.”

“Daha önce başvuru bedeli yatırmadan yapılan başvurular ile bundan sonra yapılacak başvurular başvuru bedeli alınmaksızın geçerli kabul edilir.” Hükümleri yer almıştır.

Yapılacak doğrudan satışlarda;

Bedelin peşin ödenmesi durumunda ayrıca % 20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde % 10 indirim uygulanacaktır.

Taksitli satışlarda; %10 indirimli taksitlendirme seçeneğinden yararlanılmak istenilmesi halinde satış bedelinin en az yarısı, istenilmemesi halinde ise satış bedelinin %10’u yapılacak tebligattan itibaren en geç 3 ay içerisinde ödenecektir. Kalanı ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda altı eşit taksitle, dışında en fazla 4 yılda sekiz eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecektir.

Yeni müracaatlarda başvuru bedeli alınmayacaktır. Evvelce başvuru bedeli ödenmeden yapılan müracaatlar ile bundan sonra yapılacak başvurular, başvuru bedeli alınmaksızın geçerli sayılacaktır.

Son müracaat tarihi 26/02/2013 mesai bitimidir.

Kamuoyuna duyurulur.

(Not: Son başvuru tarihi olarak belirtilen 26.02.2013 6292 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen taşınmazlar için olup, diğerleri için belirlenen son başvuru tarihleri farklıdır. Ayrıntılı bilgi Defterdarlığımızdan (Milli Emlak Müdürlüğü) edinilebilinir.  İrtibat Tel: 4123037-320,330,311)

 

KARABÜK DEFTERDARLIĞINDAN

 

İlimizde 2/B arazisi kullanıcılarının satın alma başvuruları “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İl Merkezinde Defterdarlığımızca İlçelerde ise Malmüdürlüklerimizce alınmaya devam edilmektedir.

Taşınmazlarının satış bedelleri rayiç bedellerinin %70’i olarak belirlenmiştir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz.  Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenir.

Bilindiği üzere yukarıda sayılan avantajlardan yararlanmanın ön şartı başvuruda bulunmaktır. 2B kullanıcılarının satış bedellerine mahsup edilmek üzere belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan taşınmazlar için 2.000 TL, dışında olanlar için ise 1.000 TL başvuru bedeli yatırarak satın alma başvuru yapmaları esastır.

Bununla birlikte; 04 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 345 nolu Milli Emlak Genel Tebliğine göre; 2B arazisi kullanıcıları başvuru bedellerini başvuru süresinin bitim tarihi olan 30 Ekim 2012 tarihine kadar ödemek şartı ile, başvuru bedeli ödemeksizin başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapanlar dilekçelerinin altına “başvuru bedelini yatırmadan başvuru yaptım, başvuru süresinin bitimine kadar başvuru bedelini ödemem gerektiğini, aksi halde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın tüm haklarımın düşeceğini biliyorum” ifadesini yazıp imzalaması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızca 2/B başvuru bedellerinin, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası tüm şubeleri ile Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerine yatırılabilmesi mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

KARABÜK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların hak sahiplerine satışını düzenleyen “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26 Nisan 2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yasaya göre, 5831 sayılı Kanun uyarınca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce güncelleme ve kadastro çalışmalarında 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcı ve/veya muhdesat sahibi olduğu belirlenen vatandaşlarımız taşınmazın bulunduğu yere göre; ilimiz merkez İlçe sınırları dahilinde bulunanlar Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne, diğerleri ise bulundukları ilçeye göre (Safranbolu, Eflani, Eskipazar, Yenice ve Ovacık) Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde başvurmaları gerekmektedir.

İlimizde bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucu; 1550 adet Merkez, 186 adet Eflani, 1 adet Eskipazar, 79 adet Ovacık, 896 adet Safranbolu ve 23 adet Yenice İlçelerinde olmak üzere toplam 2735 adet 2/B parselinin Hazine adına tescili sağlanmış, Merkezde bulunan 1550 adet 2/B kapsamındaki Hazine taşınmazlarından fiili durumu ve Hak Sahipliği itibariyle Hak Sahibi belirlenen 1234 adet taşınmazın Defterdarlığımız İnternet sitesi ve ilan panosu, Valilik İlan panosu, Belediye İlan panosu ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarında ilanı sağlanmış, 132 adet taşınmaz fiili durumu itibariyle orman olması nedeniyle Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş,62 adet taşınmaz yol olarak tespit edilmiş, 122 adet Taşınmazında ise herhangi bir hak sahibi tespit edilmemiştir.

Başvuru sahiplerinin;

a)   Satın alma talebini içeren dilekçe, (aşağıda bir örneği yer alan)

b)   Nüfus cüzdanının fotokopisi,

c)    Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge veya makbuz, (Başvurular T.C. Ziraat Bankasının tüm şubelerinden ve aynı Bankanın internet şubesinden “2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına” yatırılacak olup, bu bedeller herhangi bir hesap numarasına havale/EFT yoluyla ödenmeyecektir.)

c) Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

ç) Kullanıcı ile Akdi halefler beraberinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş kullanıcı veya mirasçılarından alınmış noter tasdikli yazılı muvafakatı ile, 

d) Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

e) Kullanıcıların son beş yıl için ödemiş oldukları ecrimisil bedeli bulunması durumunda buna ilişkin belgenin bir örneğini getirerek,

başvuruda bulunabilirler.

 

(Not: Kadastro çalışmaları devam eden alanlardaki hak sahiplerinin ilanı, kesinleşen listelerin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince idaremize intikaline müteakip yapılacaktır.)